ကၽြန္ုပ္တို႔လၽွာအေရာင္ကေျပာျပေပးတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

 

ကၽြန္ုပ္တို႔လၽွာအေရာင္ကေျပာျပေပးတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

 

 

ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့လၽွာဟာကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ့က်န္းမာေရးအေၾကာင္းမ်ားစြာေျပာျပနိုင္ပါတယ္။လၽွာရဲ့ပုံစံ၊အရြယ္အစားနဲ႔

 

အေရာင္ေပၚ မူတည္၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးနိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ထိုလၽွာကေျပာျပေပးတဲ့

 

က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကဘယ္အရာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ ေအာက္ကအခ်က္ေလးေတြကိုဖတ္ရႈ

 

ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit;