မည္သည့္ လိုင္စင္ မဆို သက္တမ္းတိုးရင္ ကုန္က်မည့္စာရိတ္မ်ား

မည္သည့္ လိုင္စင္ မဆို သက္တမ္းတိုးရင္ ကုန္က်မည့္စာရိတ္မ်ား

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သ က ခ ဃ င တို႔ကို သက္တမ္း တိုးမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကို သူမ်ားလိမ္တာ မခံရေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၃၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၂၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၅၅၀၀ က်ပ္

က ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၁၂၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၅၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၁၇၅၀၀ က်ပ္

ခ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၅၀၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၅၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၅၅၅၀၀ က်ပ္

ဂ ဌ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၆၀၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၆၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၆၆၅၀၀ က်ပ္

ဃ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၆၀၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၆၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၆၆၅၀၀ က်ပ္

င ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၇၅၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၆၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၈၁၅၀၀ က်ပ္

ဟ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(သုံးဘီးေမာင္းလိုင္စင္)

သက္တမ္းတိုးခ = ၃၀၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၅၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၃၅၅၀၀ က်ပ္

စ စပယ္ယာလိုင္စင္

သက္တမ္းတိုးခ = ၁၅၀၀၀ က်ပ္

အာမခံေၾကး = ၅၅၀၀ က်ပ္

စုစုေပါင္း = ၂၅၀၀၀ က်ပ္

မွတ္ခ်က္။။လိုင္စင္ အဆင့္တိုး ျခင္း။

ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ အဆင့္ တိုးျမႇင့္ မႈ မ်ားအတြက္ ေရးေျဖ ၊ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေမာင္းျပ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ထိုသို႔ ေျဖဆိုမႈတခုစီအတြက္ က်ပ္ငါးေထာင္ေပးသြင္းရမည္ ။ မေအာင္ျမင္ေသာ ေျဖဆိုမႈအတြက္ ထပ္မံ ေျဖဆို

ခြင့္ရွိၿပီး ၊ က်ပ္ငါးေထာင္ျပန္လည္ေပးသြင္းရပါမယ္။အခ်ိဳ႕ၿမိဳနယ္မ်ားတြင္ ပြဲစားအပ္ ျခင္းမွ ကင္းေဝးရန္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေျဖစနစ္ကို က်င့္သုံးသျဖင့္ ၊ လူစားထိုး ေျဖ ဆို၍မရပါ။

သက္တမ္းတိုး ။ ..။

သက္တမ္းေက်ာ္လြန္သည့္ လိုင္စင္အတြက္ ဒဏ္ေၾကးတရားဝင္ ေပးသြင္းရပါမည္။သက္တမ္းမကုန္..မွီရက္ေပါင္း (၆၀) ႀကိဳတင္သက္တမ္းတိုးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ကုန္က်စားရိတ္ေတြကို သိသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့

သူမ်ား ေတာင္းသေလာက္ေပးၿပီး အလိမ္ခံရတဲ့ ဘဝက ေဝးၿပီေပါ့။

Credit : ဒုရဲအုပ္ေဌးလြင္