အ ေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရဲ့ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးဒုသမၼတ : Kamala Harris

Kamala Harris: ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးဒုသမၼတ

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Kamala Harris (D-CA) သည္သတင္းေထာက္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္၊ ဝါရွင္တန္၊ ဝါရွင္တန္ရွိ

သူမ၏ Alma mater Howard တကၠသိုလ္တြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ေၾကျငာၿပီးေနာက္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေျပာဆို

ခဲ့သည္။ Harris သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္အိမ္ျဖဴေတာ္အတြက္အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကိုေၾကျငာသည့္ပထမဆုံးအာဖရိကန္အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦး ျဖစ္

သည္။

Kamala Harris သည္ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ပထမ ဦး ဆုံးအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပထမဆုံးအေမရိကန္ႏွင့္အနက္ေရာင္ႏွင့္အာရွ

အေမရိကန္မ်ားျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္အားရရႊင္ျမဴးစြာရယ္ေမာခဲ့သည္

သူမ၏လူမႈမီဒီယာတြင္တင္ထားေသာဗြီဒီယိုတစ္ခုတြင္သူကသမၼတေရြးခ်ယ္ေသာဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ႏွင့္သတင္းကိုမၽွေဝသည္ -“ ငါတို႔လုပ္ခဲ့တာငါတို႔ဂ်ိဳးလုပ္ခဲ့တ

ယ္။ မင္းကအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ေနာက္သမၼတျဖစ္လာလိမ့္မယ္!”

သူမ၏စကားမ်ားကသူ႔အေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္သည္သူမအတြက္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန႔္ကကယ္လီဖိုးနီးယားမွအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရန္ေမၽွာ္လင့္သည့္အေနျဖင့္သူမအျငင္း

ပြားေနစဥ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ကိုအစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားက၎သည္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုႀကီးမားေသာထိုးႏွက္မႈျဖစ္ေစသည္ဟု

ထင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္အကုန္တြင္သူမ၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမွာအဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္မစၥတာဘိုင္ဒန္သည္သူမ၏လ

က္မွတ္ကိုသူမအားလက္မွတ္ထိုးၿပီးအမ်ိဳးသားေရးအာ႐ုံသို႔ေရာက္သြားသည္။

Credit

Unicode

Kamala Harris: ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးဒုသမၼတ

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Kamala Harris (D-CA) သည္သတင္းေထာက္မ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္၊ ဝါရွင္တန္၊ ဝါရွင္တန္ရွိ

သူမ၏ Alma mater Howard တကၠသိုလ္တြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ေၾကျငာၿပီးေနာက္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေျပာဆို

ခဲ့သည္။ Harris သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္အိမ္ျဖဴေတာ္အတြက္အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကိုေၾကျငာသည့္ပထမဆုံးအာဖရိကန္အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦး ျဖစ္

သည္။

Kamala Harris သည္ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ပထမ ဦး ဆုံးအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပထမဆုံးအေမရိကန္ႏွင့္အနက္ေရာင္ႏွင့္အာရွ

အေမရိကန္မ်ားျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္အားရရႊင္ျမဴးစြာရယ္ေမာခဲ့သည္

သူမ၏လူမႈမီဒီယာတြင္တင္ထားေသာဗြီဒီယိုတစ္ခုတြင္သူကသမၼတေရြးခ်ယ္ေသာဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ႏွင့္သတင္းကိုမၽွေဝသည္ -“ ငါတို႔လုပ္ခဲ့တာငါတို႔ဂ်ိဳးလုပ္ခဲ့တ

ယ္။ မင္းကအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ေနာက္သမၼတျဖစ္လာလိမ့္မယ္!”

သူမ၏စကားမ်ားကသူ႔အေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္သည္သူမအတြက္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန႔္ကကယ္လီဖိုးနီးယားမွအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရန္ေမၽွာ္လင့္သည့္အေနျဖင့္သူမအျငင္း

ပြားေနစဥ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ကိုအစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားက၎သည္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုႀကီးမားေသာထိုးႏွက္မႈျဖစ္ေစသည္ဟု

ထင္ျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယခုႏွစ္အကုန္တြင္သူမ၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမွာအဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္မစၥတာဘိုင္ဒန္သည္သူမ၏လ

က္မွတ္ကိုသူမအားလက္မွတ္ထိုးၿပီးအမ်ိဳးသားေရးအာ႐ုံသို႔ေရာက္သြားသည္။

Credit