” ေဂြး သီး ” က်န္း မာ ေရး အ က်ိဳး ေက်း ဇူး မ်ား

” ေဂြး သီး ” က်န္း မာ ေရး အ က်ိဳး ေက်း ဇူး မ်ား

 

 

ေဂြး သီး ေထာင္း တို႔ ေဂြး သီး င ပိ ခ်က္ တို႔ ကို ဟင္း လ်ာ ထဲ မွာ ထည့္ စား ရင္ ထ မင္း စား ၿမိန္ တယ္ ၊ ခ်ဥ္ စပ္ စပ္ ေလး လုပ္ စား ရင္

အ ရ သာ ရွိ

လူ ႀကိဳက္ မ်ား တဲ့ အ သီး ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ အ မွည့္ ဆို ရင္ မီး ကင္ မီး ဖုတ္ ၿပီး င ႐ုတ္ သီး နဲ႔ ေထာင္း စား ၾက ပါ တယ္ ။

 

 

( ၁ ) ႏွ လုံး ေရာ ဂါ ျဖစ္ ပြား မွု ကို ကာ ကြယ္ ေပး ျခင္း

ကယ္လ္ ဆီ ယမ္ ဓာတ္ ျကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္ တဲ့ အ သီး ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ အ ရည္ ႐ႊမ္း ၿပီး အ မွ်င္ ဓာတ္ ႂကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္ တဲ့ အ သီး ျဖစ္ ပါ

တယ္ ၊ ေသြး

လည္ ပတ္ မွု ကို ေကာင္ မြန္း ေစ ၿပီး နွ လုံး ေရာ ဂါ ျဖစ္ ပြား မွု ကို ကာ ကြယ္ ေပး ပါ တယ္ ၊ ေဂြး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ္ မွာ ကယ္လ္ စီ ယမ္ ၃

၂ မီ လီ ဂ

ရမ္ ပါ ဝင္ တယ္ ၊ တစ္ ေန႔ တာ လို အပ္ တဲ့ ပ မာ ဏ ရဲ႕ ၃ ရာ ခိုင္ နုွန္း ကို ရ ရွိ ေစ ပါ တယ္ ၊ ကယ္လ္ ဆီ ယမ္ က အ ႐ိုး မ်ား ကို က်န္း

မာ သန္ စြမ္း

ေစ တဲ့ သ တၳဳ ဓာတ္ ပါ ၊ ႂကြက္ သား လုပ္ ငန္း ေတြ နဲ႔ နာဗ့္ သယ္ ယူ ပို႔ ေဆာင္ ေရး အ တြက္ ကယ္လ္ ဆီ ယမ္ အ လုံ အ ေလာက္ မွီ ဝဲ

ဖို႔ လို အပ္ ပါ

တယ္ ။

 

 

( ၂ ) မ်က္ လုံး က်န္း မာ ေရး

ဗီ တာ မင္ ေအ ပါ ဝင္ တဲ့ အ သီး ျဖစ္ ၿပီး အ ျမင္ အာ ႐ုံ ကို ၾကည္ လင္ ေစ ပါ တယ္ ။

( ၃ ) ကိုယ္ ခံ အား စ နစ္ ေကာင္း မြန္ ျခင္း

ဗီ တာ မင္ စီ ပါ ဝင္ လို႔ ဘက္ တီး ရီး ယား ေတြ ဝင္ ေရာက္ ျခင္း က ကာ ကြယ္ ေပး ပါ တယ္ ၊ အာ ဟာ ရ ဓာတ္ ေတြ ႂကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္

တဲ့ အ သီး ျဖ

စ္ ၿပီး ကိုယ္ ခံ အား စ နစ္ ေကာင္း မြန္ ေစ ပါ တယ္ ။

 

 

( ၄ ) A n t i o x i d a n t s ပါ ဝင္ ျခင္း

ဗီ တာ မင္ ေအ ႂကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္ သ လို A n t i o x i d a n t s ေတြ ႂကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္ သည္ ၊ ဗီ တာ မင္ စီ ပါ ဝင္ ၿပီး ေရာ ဂါ အ မ်ိဳး

မ်ိဳး ဝင္ ေရာ

က္ ျခင္း မွ ကာ ကြယ္ ေပး ပါ သည္ ။

( ၅ ) အ နာ သက္ သာ ေစ ျခင္း

ထိ ခိုက္ ရွ နာ ျခင္း ေတြ အ တြက္ အ ထူး သက္ သာ ေစ တဲ့ အ သီး ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

 

 

( ၆ ) အ သက္ အ ႐ြယ္ အို မင္း ရင့္ ေရာ္ ျခင္း ကို ကာ ကြယ္ ေပး ျခင္း

ဗီ တာ မင္ စီ ႂကြယ္ ဝ သ လို ပ ႐ို တင္း ဓာတ္ ေတြ လည္း ပါ ဝင္ လို႔ အို မင္း ရင့္ ေရာ္ မွု ကို ကာကြယ္ ၿပီး အ ႐ြယ္ တင္ ႏု ပ်ိဳ ေစ ပါ တယ္

၊ ေဂြး သီ

း တစ္ ခြက္ စာ မွာ တစ္ ေန႔ တာ လို အပ္ တဲ့ ဗီ တာ မင္ စီ တစ္ ဝက္ နီး ပါး ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ ဗီ တာ မင္ စီ က ေရ မွာ ေပ်ာ္ ဝင္ တဲ့ ဗီ တာ

မင္ ျဖစ္ ၿပီး

ခႏၶာ ကိုယ္ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ တာ ေတြ အ တြက္ လို အပ္ ပါ တယ္ ၊ ေကာ္ လာ ဂ်င္ တည္ ေဆာက္ မွု အ တြက္ လို အပ္ သ လို အ နာ က်

က္ ေစ ပါ

တယ္ ၊ ဗီ တာ မင္ စီ က အ ေရး ႀကီး တဲ့ အင္ တီ ေအာက္ ဆီး ဒင့္ တစ္ မ်ိဳး ျဖစ္ ၿပီး ဆဲလ္ ေတြ ကို ဖ ရီး ရယ္ ဒီ ကယ္ ေၾကာင့္ ပ်က္ ဆီး မွု

မ ျဖစ္ ေအာ

င္ ကာ ကြယ္ ေပး ကာ ႏွ လုံး ေရာ ဂါ နဲ့ ကင္ ဆာ ျဖစ္ နုိင္ ေျခ ကို ေလ်ာ့ ခ် ေပး ပါ တယ္ ၊ ဗီ တာ မင္ စီ က ကိုယ္ ခံ စြမ္း အား စ နစ္ က်န္း

မာ ေရး အ

တြက္ အ ေရး ပါ သ လို ခႏၶာ ကိုယ္ က သံ ဓာတ္ စုပ္ ယူ နုိင္ ေအာင္ လည္း ကူ ညီ ပါ တယ္ ။

 

 

( ၇ ) ကိုယ္ လက္ ထ ေရာ ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ နုိင္ ျခင္း

ေဂြး သီး မွာ ကိုယ္ လက္ ထ ေရာ ပါ ဝင္ မွု နည္း ၿပီး ေသြး တြင္း ကိုယ္ လက္ ထ ေရာ ပ မာ ဏ ကို လည္း ထိန္း ခ်ဳပ္ ေပး နုိင္ ပါ တယ္ ။

( ၈ ) အ ႐ိုး နဲ႔ သြား က်န္း မာ ေရး

ကယ္လ္ စီ ယမ္ နဲ႔ ေဖာ့ စ ေဖာ့ ရပ္စ္ ပါ ဝင္ လို႔ အ ႐ိုး ကို က်န္း မာ ေစ ၿပီး သြား မ်ား ကို ခိုင္ မာ ေစ ပါ သည္ ။

( ၉ ) အ မွ်င္ ဓာတ္ မ်ား စြာ ပါ ဝင္ ျခင္း

အ မွ်င္ ဓာတ္ မ်ား စြာ ပါ ဝင္ လို႔ အ စာ ေခ် စ နစ္ ကို ေကာင္း မြန္ ေစ ျပီး အူ မ ႀကီး လုပ္ ငန္း ေဆာင္ တာ မ်ား ကို ေကာင္း မြန္ ေစ ပါ

တယ္ ၊ ဆီး ခ်ိဳ ေ

သြး ခ်ိဳ ႏွ လုံး ေရာ ဂါ ျဖစ္ နုိင္ ေခ် ကို ေလ်ာ့ ခ် ေစ ပါ သည္ ၊ ေဂြး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ္ မွာ အ မွ်င္ ဓာတ္ ၅ . ၇ ဂ ရမ္ ပါ ဝင္ တာ ေၾကာင့္ တစ္

ေန႔ တာ လို

အပ္ တဲ့ ၂ ၃ ရာ ခိုင္ နုွန္း ကို ရ ရွိ ေစ ပါ တယ္ ၊ ဝမ္း ခ်ဳပ္ ျခင္း ကင္း ၿပီး ဝမ္း မွန္ ေစ ပါ တယ္ ၊ အ မွ်င္ ဓာတ္ က အ စာ ေၾက ညက္ ခဲ တာ

ေၾကာင့္ ဆာ

ေလာင္ မွု ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ ထား နုိင္ တယ္ ။

 

 

( ၁ ၀ ) ေသြး အား နည္း ေရာ ဂါ ကာ ကြယ္ ျခင္း

ခႏၶာ ကိုယ္ အ တြင္း ေအာက္ ဆီ ဂ်င္ သယ္ ယူ ပို႔ ေဆာင္ ဖို႔ အ တြက္ မ ရွိ မ ျဖစ္ လို အပ္ တဲ့ သံ ဓာတ္ ပါ ဝင္ လို႔ ေသြး အား နည္း ေရာ ဂါ

ျဖစ္ ပြား မွု

ကို ကာ ကြယ္ ေပး ပါ တယ္ ၊ သ ရက္ သီး နဲ႔ ယွဥ္ ရင္ ေဂြး သီး က ကယ္ လို ရီ ပါ ဝင္ မွု ပို ေလ်ာ့ နည္း ကာ အ မွ်င္ ဓာတ္ ပါ ဝင္ မွု ပို မ်ား

ပါ တယ္ ၊

ကယ္ လို ရီ ပါ ဝင္ မွု သ ရက္ သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ္ မွာ ၆ ၄ ကယ္ လို ရီ ရွိ ျပီး ေဂြး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ္ မွာ ၂ ၉ ကယ္ လို ရီ ရွိ ေသာ ေျကာင့္ သ

ရက္ သီး

ထက္ ၂ ဆ နီး ပါး ကယ္ လို ရီ ေလ်ာ့ နည္း ပါ တယ္ ။

C r d

 

Unicode

ဂွေး သီး ထောင်း တို့ ဂွေး သီး င ပိ ချက် တို့ ကို ဟင်း လျာ ထဲ မှာ ထည့် စား ရင် ထ မင်း စား မြိန် တယ် ၊ ချဉ် စပ် စပ် လေး လုပ် စား

ရင် အ ရ သာ ရှိ

လူ ကြိုက် များ တဲ့ အ သီး ဖြစ် ပါ တယ် ၊ အ မှည့် ဆို ရင် မီး ကင် မီး ဖုတ် ပြီး င ရုတ် သီး နဲ့ ထောင်း စား ကြ ပါ တယ် ။

 

 

( ၁ ) နှ လုံး ရော ဂါ ဖြစ် ပွား မှု ကို ကာ ကွယ် ပေး ခြင်း

ကယ်လ် ဆီ ယမ် ဓာတ် ကြွယ် ဝ စွာ ပါ ဝင် တဲ့ အ သီး ဖြစ် ပါ တယ် ၊ အ ရည် ရွှမ်း ပြီး အ မျှင် ဓာတ် ကြွယ် ဝ စွာ ပါ ဝင် တဲ့ အ သီး ဖြစ်

ပါ တယ် ၊ သွေး

လည် ပတ် မှု ကို ကောင် မွန်း စေ ပြီး နှ လုံး ရော ဂါ ဖြစ် ပွား မှု ကို ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ် ၊ ဂွေး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ် မှာ ကယ်လ် စီ ယမ်

၃ ၂ မီ လီ ဂ

ရမ် ပါ ဝင် တယ် ၊ တစ် နေ့ တာ လို အပ် တဲ့ ပ မာ ဏ ရဲ့ ၃ ရာ ခိုင် နုှန်း ကို ရ ရှိ စေ ပါ တယ် ၊ ကယ်လ် ဆီ ယမ် က အ ရိုး များ ကို

ကျန်း မာ သန် စွမ်း

စေ တဲ့ သ တ္ထု ဓာတ် ပါ ၊ ကြွက် သား လုပ် ငန်း တွေ နဲ့ နာဗ့် သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ရေး အ တွက် ကယ်လ် ဆီ ယမ် အ လုံ အ

လောက် မှီ ဝဲ ဖို့ လို အပ် ပါ

တယ် ။

( ၂ ) မျက် လုံး ကျန်း မာ ရေး

ဗီ တာ မင် အေ ပါ ဝင် တဲ့ အ သီး ဖြစ် ပြီး အ မြင် အာ ရုံ ကို ကြည် လင် စေ ပါ တယ် ။

( ၃ ) ကိုယ် ခံ အား စ နစ် ကောင်း မွန် ခြင်း

ဗီ တာ မင် စီ ပါ ဝင် လို့ ဘက် တီး ရီး ယား တွေ ဝင် ရောက် ခြင်း က ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ် ၊ အာ ဟာ ရ ဓာတ် တွေ ကြွယ် ဝ စွာ ပါ

ဝင် တဲ့ အ သီး ဖြ

စ် ပြီး ကိုယ် ခံ အား စ နစ် ကောင်း မွန် စေ ပါ တယ် ။

 

 

( ၄ ) A n t i o x i d a n t s ပါ ဝင် ခြင်း

ဗီ တာ မင် အေ ကြွယ် ဝ စွာ ပါ ဝင် သ လို A n t i o x i d a n t s တွေ ကြွယ် ဝ စွာ ပါ ဝင် သည် ၊ ဗီ တာ မင် စီ ပါ ဝင် ပြီး ရော ဂါ အ မျိုး

မျိုး ဝင် ရော

က် ခြင်း မှ ကာ ကွယ် ပေး ပါ သည် ။

( ၅ ) အ နာ သက် သာ စေ ခြင်း

ထိ ခိုက် ရှ နာ ခြင်း တွေ အ တွက် အ ထူး သက် သာ စေ တဲ့ အ သီး ဖြစ် ပါ တယ် ။

 

 

( ၆ ) အ သက် အ ရွယ် အို မင်း ရင့် ရော် ခြင်း ကို ကာ ကွယ် ပေး ခြင်း

ဗီ တာ မင် စီ ကြွယ် ဝ သ လို ပ ရို တင်း ဓာတ် တွေ လည်း ပါ ဝင် လို့ အို မင်း ရင့် ရော် မှု ကို ကာကွယ် ပြီး အ ရွယ် တင် နု ပျို စေ ပါ

တယ် ၊ ဂွေး သီ

း တစ် ခွက် စာ မှာ တစ် နေ့ တာ လို အပ် တဲ့ ဗီ တာ မင် စီ တစ် ဝက် နီး ပါး ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ ဗီ တာ မင် စီ က ရေ မှာ ပျော် ဝင် တဲ့ ဗီ

တာ မင် ဖြစ် ပြီး

ခန္ဓာ ကိုယ် လုပ် ငန်း ဆောင် တာ တွေ အ တွက် လို အပ် ပါ တယ် ၊ ကော် လာ ဂျင် တည် ဆောက် မှု အ တွက် လို အပ် သ လို အ

နာ ကျက် စေ ပါ

တယ် ၊ ဗီ တာ မင် စီ က အ ရေး ကြီး တဲ့ အင် တီ အောက် ဆီး ဒင့် တစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး ဆဲလ် တွေ ကို ဖ ရီး ရယ် ဒီ ကယ် ကြောင့် ပျက် ဆီး

မှု မ ဖြစ် အော

င် ကာ ကွယ် ပေး ကာ နှ လုံး ရော ဂါ နဲ့ ကင် ဆာ ဖြစ် နိုင် ခြေ ကို လျော့ ချ ပေး ပါ တယ် ၊ ဗီ တာ မင် စီ က ကိုယ် ခံ စွမ်း အား စ နစ်

ကျန်း မာ ရေး အ

တွက် အ ရေး ပါ သ လို ခန္ဓာ ကိုယ် က သံ ဓာတ် စုပ် ယူ နိုင် အောင် လည်း ကူ ညီ ပါ တယ် ။

 

 

( ၇ ) ကိုယ် လက် ထ ရော ကို ထိန်း ချုပ် နိုင် ခြင်း

ဂွေး သီး မှာ ကိုယ် လက် ထ ရော ပါ ဝင် မှု နည်း ပြီး သွေး တွင်း ကိုယ် လက် ထ ရော ပ မာ ဏ ကို လည်း ထိန်း ချုပ် ပေး နိုင် ပါ တယ် ။

( ၈ ) အ ရိုး နဲ့ သွား ကျန်း မာ ရေး

ကယ်လ် စီ ယမ် နဲ့ ဖော့ စ ဖော့ ရပ်စ် ပါ ဝင် လို့ အ ရိုး ကို ကျန်း မာ စေ ပြီး သွား များ ကို ခိုင် မာ စေ ပါ သည် ။

( ၉ ) အ မျှင် ဓာတ် များ စွာ ပါ ဝင် ခြင်း

အ မျှင် ဓာတ် များ စွာ ပါ ဝင် လို့ အ စာ ချေ စ နစ် ကို ကောင်း မွန် စေ ပြီး အူ မ ကြီး လုပ် ငန်း ဆောင် တာ များ ကို ကောင်း မွန် စေ ပါ

တယ် ၊ ဆီး ချို ေ

သွး ချို နှ လုံး ရော ဂါ ဖြစ် နိုင် ချေ ကို လျော့ ချ စေ ပါ သည် ၊ ဂွေး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ် မှာ အ မျှင် ဓာတ် ၅ . ၇ ဂ ရမ် ပါ ဝင် တာ ကြောင့်

တစ် နေ့ တာ လို

အပ် တဲ့ ၂ ၃ ရာ ခိုင် နုှန်း ကို ရ ရှိ စေ ပါ တယ် ၊ ဝမ်း ချုပ် ခြင်း ကင်း ပြီး ဝမ်း မှန် စေ ပါ တယ် ၊ အ မျှင် ဓာတ် က အ စာ ကြေ ညက် ခဲ

တာ ကြောင့် ဆာ

လောင် မှု ကို ထိန်း ချုပ် ထား နိုင် တယ် ။

 

 

( ၁ ၀ ) သွေး အား နည်း ရော ဂါ ကာ ကွယ် ခြင်း

ခန္ဓာ ကိုယ် အ တွင်း အောက် ဆီ ဂျင် သယ် ယူ ပို့ ဆောင် ဖို့ အ တွက် မ ရှိ မ ဖြစ် လို အပ် တဲ့ သံ ဓာတ် ပါ ဝင် လို့ သွေး အား နည်း

ရော ဂါ ဖြစ် ပွား မှု

ကို ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ် ၊ သ ရက် သီး နဲ့ ယှဉ် ရင် ဂွေး သီး က ကယ် လို ရီ ပါ ဝင် မှု ပို လျော့ နည်း ကာ အ မျှင် ဓာတ် ပါ ဝင် မှု ပို

များ ပါ တယ် ၊

ကယ် လို ရီ ပါ ဝင် မှု သ ရက် သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ် မှာ ၆ ၄ ကယ် လို ရီ ရှိ ပြီး ဂွေး သီး ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ် မှာ ၂ ၉ ကယ် လို ရီ ရှိ သော ကြောင့် သ

ရက် သီး

ထက် ၂ ဆ နီး ပါး ကယ် လို ရီ လျော့ နည်း ပါ တယ် ။

C r d