LOCAL NEWS

လာမည့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

Written by admm

လာမည့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

 

 

 

 

၂၀၂၀ ပါတီစုံအေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းလာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဒသခံ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္

 

ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အင္းေလးကန္ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္

 

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးျမတ္မင္းစိုးက ဆိုသည္။ ”ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးကာလမွာပဲ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေဒသခံနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုပ္ဖို႔

ေဆာင္႐ြက္မယ့္အရာေတြ ရွိတယ္။ လတ္တေလာေတာ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္း ရွိတဲ့အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို

 

ဖိတ္ဖို႔လုပ္ေနတာ ရွိပါတယ္။  ဒီဇင္ဘာထဲမွာ အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။  သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏

 

 

 

 

အမိန႔္ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၃၀/၂၀၂၀ တြင္ အင္းေလးကန္ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္

 

အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အဆိုပါ

 

အေၾကာင္းအရာျဖင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ႏိုင္သည္ဟု ဦးျမတ္မင္းစိုးက ဆိုသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရက္ မတိုင္ခင္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါေကာ္မတီအား

 

အင္းေလးကန္ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ အင္းေလးကန္ မတိမ္ေကာေရးႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဘက္စုံက႑စုံ

 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ”အင္းေလး ကန္ကေတာ့

 

 

 

 

အစိုးရအဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုေတြေရာလာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။သူတို႔ကာလအတြင္းမွာ ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကြၽန္ေတာ္အျမင္ေတာ့ အင္းေလကန္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ေျပာင္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔လာ ထိန္းသိမ္းၾကတယ္။ အခ်ိန္ကာလၿပီးေတာ့

 

ျပန္သြားၾကတယ္ေလ။ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာက အၿမဲတမ္း တစ္သက္လုံး ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံေတြပါမွ ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

 

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပပါ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အင္းေလးကန္အား ေရရွည္တည္တံ့ထိန္းသိမ္းရန္ ဥပေဒထြက္ရွိေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

 

အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ”အင္းေလးကန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒသည္မွာ ထြက္ရွိသည္မွာ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒကို

 

ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီး လုပ္ခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒထဲမွာ အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ထည့္ထားတယ္။ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ဖို႔ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း

 

ဖြဲ႕ဖို႔ မလုပ္ဘူးဗ်။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေမးေနတာ၊ ဆက္တိုက္တြန္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒက မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စထြက္တယ္၊အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို

 

ကိုဗစ္မလာေသးဘူး။ အဲဒီကတည္းက အင္းေလးကန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ မဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ ဥပေဒ မလုပ္ျဖစ္တာ အမ်ားႀကီး နစ္နာတာေပါ့။ ကန္ထဲမွာ ေဗဒါေတြနဲ႔ ပိတ္ေနတယ္၊

 

မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕ရမယ္၊ အဲဒါေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဥပေဒထြက္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးကုန္၊ ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ကုန္ထားတာေလ”

 

ဟု ဆိုသည္။ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ခန႔္ရွိေနသည္။ ”အင္းေလးကန္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သူေတြအားလုံး

 

ပါေစခ်င္တာ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေဒသခံအားကို ယူေစခ်င္တယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပါဝင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အရမ္းတက္ႂကြေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ေတာ့

 

အင္းေလးကန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အစည္းအေဝး တစ္ခါေခၚဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရး

 

ဘာေတြလုပ္မလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးဖို႔လုပ္ခဲ့တာလည္း ရွိတယ္” ဟု ဦးျမတ္မင္းစိုးက ဆိုသည္။

 

Credit

 

 

Unicode

 

လာမညျ့ အစိုးရသစျသကျတမျးတှငျ ဆောငျရှကျမညျ့ အငျးလေးကနျထိနျးသိမျးရေး လုပျငနျးအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျ

 

 

 

 

၂၀၂၀ ပါတီစုံအထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲ ပွီးစီးသညျ့နောကျ ဖှဲ့စညျးလာမညျ့ အစိုးရသစျနှငျ့ ဒသေခံ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျးတို့ အငျးလေးကနျ ထိနျးသိမျးရေး

 

အတှကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမညျ့ အစီအစဉျ မြားအတှကျ ပွငျဆငျနကွေောငျး အငျးလေးကနျဒသေ ပတျဝနျးကငြျ ကာကှယျ ထိနျးသိမျးရေးအတှကျ ဦးစီးဦးဆောငျ

 

ဆောငျရှကျခဲ့သူတစျဦး ဖွစျသညျ့ ဦးမွတျမငျးစိုးက  ဆိုသညျ။  ”ရှေးကောကျပှဲအပွီးကာလမှာပဲ အငျးလေးကနျ ထိနျးသိမျးရေးအတှကျ ဒသေခံနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပေါငျးပွီးလုပျဖို့

 

ဆောငျရှကျမယျ့အရာတှေ ရှိတယျ။ လတျတလောတော့  သစျတောဦးစီးဌာနက  အငျးလေးကနျ ထိနျးသိမျးဖို့ ၁၀ နှစျစီမံကိနျး ရှိတဲ့အတှကျ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေို

 

ဖိတျဖို့လုပျနတော ရှိပါတယျ။  ဒီဇငျဘာထဲမှာ အစညျးအဝေးလုပျဖို့ ရှိပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ထိနျးသိမျးရေး ဝနျကွီးဌာန၏

 

 

 

 

အမိနျ့ကွညောစာအမှတျ ၁၃၀/၂၀၂၀ တှငျ အငျးလေးကနျ ရဝေရေလေဲ ထိနျးသိမျးရေးစီမံကိနျး လမျးညှှနျကွီးကွပျမှုကောျမတီ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး၊ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ

 

တာဝနျရှိသူမြား၊  သစျတောဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူ မြား စုစုပေါငျး ၁၄ ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့ရာ သစျတောဦးစီးဌာနက ပွုလုပျရနျရှိသညျ့ ဆှေးနှေးပှဲသညျ အဆိုပါ အကွောငျးအရာဖွငျ့

 

ဆကျစပျ  ပတျသကျနိုငျသညျဟု ဦးမွတျမငျးစိုးက ဆိုသညျ။ ရှေးကောကျပှဲရကျ မတိုငျခငျ နိုဝငျဘာ ၅ ရကျနေ့တှငျ အဆိုပါကောျမတီအား အငျးလေးကနျရဝေရေလေဲ

 

ထိနျးသိမျးရေးစီမံခကြျရေးဆှဲမှုကို ကွီးကွပျခွငျး၊ အငျးလေးကနျ မတိမျကောရေးနှငျ့ရရှေညျတညျတံ့ရေးအတှကျ ဘကျစုံကဏ်ဍစုံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရေး

 

ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးခွငျး စသညျ့ ရညျရှယျခကြျ ၁၀ ခကြျဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခွငျး ဖွစျကွာငျး ထုတျပွနျခဲ့ခွငျး ဖွစျသညျ။ ”အငျးလေး ကနျကတော့ အစိုးရအဆကျဆကျ ထိနျးသိမျး

 

 

 

 

လာခဲ့ကွတာပါ။ နိုငျငံတကာ အဲနျဂြီအိုတှရေောလာ ထိနျးသိမျးခဲ့ကွပါတယျ။သူတို့ကာလအတှငျးမှာ ထိနျးသိမျးခဲ့တာ ဖွစျပါတယျ။ ကြှနျတောျအမွငျတော့ အငျးလကေနျ

 

ထိနျးသိမျးဖို့ ခဉြျးကပျနညျးလမျး ပွောငျးဖို့လိုတယျလို့ ထငျပါတယျ။ သူတို့လာ ထိနျးသိမျးကွတယျ။ အခြိနျကာလပွီးတော့ ပွနျသှားကွတယျလေ။

 

အငျးလေးကနျ ထိနျးသိမျးဖို့ဆိုတာက အမွဲတမျး တစျသကျလုံး နထေိုငျကွတဲ့ ဒသေခံတှပေါမှ ထိနျးသိမျးနိုငျတာ ဖွစျပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။ လကျရှိတှငျ ပွညျတှငျးပွညျပပါ

 

ထငျရှားကြောျကွားသညျ့ အငျးလေးကနျအား ရရှေညျတညျတံ့ထိနျးသိမျးရနျ ဥပဒထှေကျရှိနသေညျမှာ တစျနှစျပွညျ့ခါနီးပွီးဖွစျသောျလညျး အသုံးခနြိုငျခွငျးမရှိကွောငျး ဆိုခဲ့သညျ။

 

”အငျးလေးကနျ ကာကှယျထိနျးသိမျးရေးဥပဒသေညျမှာ ထှကျရှိသညျမှာ တစျနှစျဝနျးကငြျကွာနပွေီ ဖွစျပါတယျ။ အဲဒီ ဥပဒကေို ကြှနျတောျတို့တစျတှေ နှစျတှအေကွာကွီး လုပျခဲ့ရတယျ။

 

ဥပဒထေဲမှာ အငျးလေးကနျ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံကို ထညျ့ထားတယျ။ အဖှဲ့ ဖှဲ့ဖို့ ရကျပေါငျး ၉၀ အတှငျး ဖှဲ့ဖို့ မလုပျဘူးဗြ။ အစိုးရအဖှဲ့ကို တောကျလြှောကျမေးနတော၊

 

ဆကျတိုကျတှနျးသှားမှာ ဖွစျပါတယျ။  ဥပဒကေ မနှစျ ဒီဇငျဘာမှာ စထှကျတယျ၊အဲဒီတုနျးက ကြှနျတောျတို့ဆီကို ကိုဗစျမလာသေးဘူး။ အဲဒီကတညျးက

 

အငျးလေးကနျအုပျခြုပျရေးအဖှဲ မဖှဲ့ဖွစျခဲ့ဘူး၊ ဥပဒေ မလုပျဖွစျတာ အမြားကွီး နစျနာတာပေါ့။  ကနျထဲမှာ ဗဒေါတှနေဲ့ ပိတျနတေယျ၊ မလုပျနိုငျဘူး၊ အဖှဲ့အစညျးတှေ ဖှဲ့ရမယျ၊

 

အဲဒါတှလေညျး မလုပျနိုငျဘူး။ ဥပဒထှေကျဖို့အတှကျ ကြှနျတောျတို့အနနေဲ့ အခြိနျတှေ အမြားကွီးကုနျ၊ ငှတှေေ အမြားကွီး ကုနျထားတာလေ” ဟု ဆိုသညျ။

 

အငျးလေးကနျ ထိနျးသိမျးရေး ဆောငျရှကျနသေော အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြား စုစုပေါငျး ၄၀ ကြောျခနျ့ရှိနသေညျ။ ”အငျးလေးကနျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ သူတှအေားလုံး

 

ပါစခေငြျတာ၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးနဲ့ ဒသေခံအားကို ယူစခေငြျတယျ။ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ ပါဝငျလုပျကိုငျဖို့ အရမျးတကျကွှနကွေပါတယျ။ ကြှနျတောျတို့

 

အနနေဲ့တော့ အငျးလေးကနျ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှကေို အစညျးအဝေး တစျခါခေါျဖို့ စဉျးစားနတေယျ။ ပွီးတော့ ရှေးကောကျပှဲကိုယျစားလှယျနဲ့ အငျးလေးကနျ

 

ထိနျးသိမျးရေး ဘာတှလေုပျမလဲဆိုတာ ဆှေးနှေးဖို့လုပျခဲ့တာလညျး ရှိတယျ” ဟု ဦးမွတျမငျးစိုးက ဆိုသညျ။

 

Credit

About the author

admm