INTERNATIONAL NEWS

ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအစားသစ္ကို မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိမရွိစုံစမ္းစစ္ေဆးေန

Written by admm

ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအစားသစ္ကို မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

ဆက္စပ္မႈရွိမရွိစုံစမ္းစစ္ေဆးေန

 

 

ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္တစ္ခုကိုလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ့ မႈမွာ ၄ င္းတို႔တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာအဓိကဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း

 

ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးရန္ႀကိဳးစားေနသည္ဟုအဂၤါေန႔ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “SARS-CoV-2 coronavirus သည္လူ၏ဆဲလ္မ်ားကိုကူးစက္ရန္

 

အသုံးျပဳေသာအေရးႀကီးေသာ “spike” ပရိုတင္းကိုေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။” ဟု မ်ိဳးရိုးဗီဇကိုစစ္ေဆးေသာသိပၸံပညာရွင္ မ်ားက ဆိုပါတယ္။ COVID-19

 

Genomics UK Consortium မွသိပၸံပညာရွင္မ်ားက “ဤဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းသည္မည္သည့္ကူးစက္မႈကိုမဆိုတိုးျမႇင့္ေစျခင္းရွိ၊ မရွိကိုအတည္ျပဳရန္

 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနပါတယ္။” ဟု ဆိုပါတယ္။ VUI – 202012/01 ဟုေခၚေဝၚေသာ Coronavirus မူကြဲအသစ္တြင္ “spike” ပရိုတိန္းမ်ိဳးရိုးဗီ

 

 

ဇေျပာင္းလဲမႈပါဝင္သည္။ ၎သီအိုရီအရ COVID-19 ကဲ့သို႔ လူအမ်ားအလြယ္တကူပ်ံ႕ႏွံ့နိုင္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္အစိုးရကကူးစက္မႈအသစ္မ်ားတိုးလာျခင္း

 

ကို ကိုးကား၍ ၎သည္လန္ဒန္ႏွင့္အျခားေဒသမ်ားကို COVID-19 ကန႔္သတ္ခ်က္အျမင့္ဆုံးသို႔ေျပာင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မူကြဲအသစ္ႏွင့္တစ္စိတ္

 

တစ္ပိုင္းဆက္စပ္နိုင္သည္ဟုဆိုပါတယ္။ အဂၤလန္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးမွထုတ္ျပန္ခ်က္အရဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကအဂၤလန္နိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ႏွင့္

 

အေရွ႕ဘက္တြင္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈအသစ္ SARS-CoV-2 coronavirus အားေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “ယခုအထိေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္

 

ဤ coronavirus ၏အျခားမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ပိုမိုဆိုးရြားနိုင္သည္သို႔မဟုတ္ကြဲျပားျခားနားသည္ဟူေသာအေထာက္အထားမရွိေသးပါ။ ဒီတစ္ခုမွာ

 

အျခားမ်ိဳးကြဲေတြထက္အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈအနည္းငယ္ရွိတာေၾကာင့္ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔အထူးအေလးအနက္ထားစဥ္းစားခဲ့ၾကတာပါ။” ဟု

 

ၿဗိတိန္နိုင္ငံ၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ခရစ္ဝစ္တီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဤအမ်ိဳးအစားသည္ျပင္းထန္ေသာ COVID-19 ကူးစက္မႈ

 

ကိုျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္းသို႔မဟုတ္၎သည္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုထိေရာက္စြာေလ်ာ့နည္းေစနိုင္သည့္အေထာက္အထားမရွိေသးေၾကာင္းဒီႏွစ္ခုစ

 

လုံးဟာအရွိန္အဟုန္နဲ႔ထပ္မံေလ့လာမႈလုပ္ဖို႔လိုတယ္” ဟုသိပၸံပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဒီေရာဂါပိုးအသစ္ဟာကူးစက္ေရာဂါတိုက္

 

ဖ်က္ေရးအတြက္တီထြင္ထားတဲ့ကာကြယ္ေဆးေတြအတြက္အားနည္းေန ဦး မွာပဲလို႔သူကယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားစုကဒီကိစၥကိုစိတ္ပူစရာမ

 

လိုပါဘူး။ အဓိကျပႆနာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး” ဟု Leicester တကၠသိုလ္ဗိုင္းရပ္စ္ပညာရွင္ Julian Tang က”ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ SARS-CoV-2

 

အပါအ ၀ င္ဗိုင္းရပ္စ္အားလုံးတြင္မ်ိဳးရိုးဗီဇေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္သဘာဝအားျဖင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာျဖစ္စဥ္

 

၏ရလဒ္အေနျဖင့္ 2019 ခုႏွစ္တြင္ဗိုင္းရပ္စ္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ SARS-CoV-2 မ်ိဳးရိုးဗီဇတြင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း

 

သည္ေပၚေပါက္လာၿပီးျဖစ္သည္” ဟုUK သိပၸံပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းအမ်ားစု

 

သည္ဗိုင္းရပ္စ္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။လူနည္းစုသာလၽွင္ဗိုင္းရပ္စ္ကိုသိသိသာသာေျပာင္းလဲေစနိုင္ၿပီးဥပမာ

 

အားျဖင့္လူမ်ားအားေရာဂါကူးစက္ေစျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာျခင္းကိုျဖစ္ေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္သဘာဝသို႔မဟုတ္ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ကိုယ္

 

ခံစြမ္းအားကာကြယ္ေရးမ်ားကိုမထိခိုက္ေပ။သိပၸံပညာရွင္ Tang ကမူတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကဲ့သို႔ပင္ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္မ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ရန္

 

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကိုလည္းပုံမွန္ညႇိရန္လိုေကာင္းလိုလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအဂၤလန္မွေဆးဘက္ဆိုင္

 

ရာအႀကံေပးသူ Susan Hopkins က “ဒီဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္သင့္တယ္ဆိုတာမေမၽွာ္လင့္ထားဘူး၊ ၿပီးေတာ့ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိတဲ့အႏၲရာယ္ကိုနားလည္

 

နိုင္ဖို႔အလ်င္အျမန္အေျပာင္းအလဲေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖို႔အေရးႀကီးတယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။

 

Credit

 

 

 

Unicode

 

ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်များက အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းရှိ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားသစ်ကို မျိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်

ဆက်စပ်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေ

 

 

ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းရှိ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့ မှုမှာ ၄ င်းတို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့သောအဓိကဗီဇ

 

ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “SARS-CoV-2 coronavirus သည်လူ၏

 

ဆဲလ်များကိုကူးစက်ရန်အသုံးပြုသောအရေးကြီးသော “spike” ပရိုတင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။” ဟု မျိုးရိုးဗီဇကိုစစ်ဆေးသောသိပ္ပံပညာ

 

ရှင် များက ဆိုပါတယ်။ COVID-19 Genomics UK Consortium မှသိပ္ပံပညာရှင်များက “ဤဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်မည်သည့်ကူးစက်မှုကို

 

မဆိုတိုးမြှင့်စေခြင်းရှိ၊ မရှိကိုအတည်ပြုရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။” ဟု ဆိုပါတယ်။ VUI – 202012/01 ဟုခေါ်ဝေါ်သော Coronavirus

 

 

မူကွဲအသစ်တွင် “spike” ပရိုတိန်းမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုပါဝင်သည်။ ၎င်းသီအိုရီအရ COVID-19 ကဲ့သို့ လူအများအလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။

 

ဗြိတိန်အစိုးရကကူးစက်မှုအသစ်များတိုးလာခြင်းကို ကိုးကား၍ ၎င်းသည်လန်ဒန်နှင့်အခြားဒေသများကို COVID-19 ကန့်သတ်ချက်အမြင့်ဆုံး

 

သို့ပြောင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် မူကွဲအသစ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်နိုင်သည်ဟုဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမှထုတ်ပြန်ချက်

 

အရဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ် SARS-CoV-2 coronavirus အား

 

ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ယခုအထိရောဂါလက္ခဏာများသည်ဤ coronavirus ၏အခြားမျိုးကွဲများနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွဲပြား

 

ခြားနားသည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိသေးပါ။ ဒီတစ်ခုမှာအခြားမျိုးကွဲတွေထက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိတာကြောင့်ဒါကို

 

ကျွန်တော်တို့အထူးအလေးအနက်ထားစဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။” ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ခရစ်ဝစ်တီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

 

“ဤအမျိုးအစားသည်ပြင်းထန်သော COVID-19 ကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်ကာကွယ်ဆေးများကိုထိရောက်စွ

 

ာလျော့နည်းစေနိုင်သည့်အထောက်အထားမရှိသေးကြောင်းဒီနှစ်ခုစလုံးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ထပ်မံလေ့လာမှုလုပ်ဖို့လိုတယ်” ဟုသိပ္ပံပညာရှင်

 

များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒီရောဂါပိုးအသစ်ဟာကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအတွက်အားနည်း

 

နေ ဦး မှာပဲလို့သူကယုံကြည်ကြောင်း၊ လူအများစုကဒီကိစ္စကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အဓိကပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး” ဟု Leicester တက္

 

ကသိုလ်ဗိုင်းရပ်စ်ပညာရှင် Julian Tang က”ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ SARS-CoV-2 အပါအ ၀ င်ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးတွင်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ

 

သည်သဘာဝအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်စဉ်၏ရလဒ်အနေဖြင့် 2019 ခုနှစ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်

 

ပေါက်လာပြီးနောက် SARS-CoV-2 မျိုးရိုးဗီဇတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်သည်” ဟုUK သိပ္ပံ

 

ပညာရှင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိတွေ့မြင်ခဲ့ရသောဗီဇပြောင်းလဲခြင်းအများစုသည်ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ

 

သလောက်နည်းပါးသည်။လူနည်းစုသာလျှင်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးဥပမာအားဖြင့်လူများအားရောဂါကူးစက်စေခြင်း၊

 

ပြင်းထန်သောဖျားနာခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်း၊ သို့မဟုတ်သဘာဝသို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကာကွယ်ရေးများကိုမထိခိုက်ပေ။

 

သိပ္ပံပညာရှင် Tang ကမူတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကဲ့သို့ပင်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်များကိုတိုက်ဖျက်ရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းပုံမှန်

 

ညှိရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်္ဂလန်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးသူ Susan Hopkins က “ဒီဗိုင်း

 

ရပ်စ်ကူးစက်သင့်တယ်ဆိုတာမမျှော်လင့်ထားဘူး၊ ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အန္တရာယ်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့အလျင်အမြန်အပြောင်းအလဲတွေကို

 

ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်” လို့ပြောပါတယ်။

 

 

Credit

About the author

admm