INTERNATIONAL NEWS

Pfizer ႏွင့္ BioNTech COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား စကၤာပူသို႔ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ရွိ

Written by admm

Pfizer ႏွင့္ BioNTech COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား စကၤာပူသို႔ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္ရွိ

 

 

Pfizer ႏွင့္ BioNTech ကတီထြင္ခဲ့ေသာCOVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ စကၤာပူသို႔ပထမဆုံးအႀကိမ္တင္ပို႔

 

ခဲ့ၿပီး SIA ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါ Pfizer ကာကြယ္ေဆးမ်ား အာရွနိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိသည့္နိုင္ငံမွာ

 

စကၤာပူနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ တင္ပို႔မႈအား စကၤာပူေလေၾကာင္းလိုင္း (SIA) 747-400 ကုန္တင္ေလယာဥ္မွတဆင့္ ဘရပ္ဆဲလ္မွထြက္ခြာလာၿပီး

 

ယမန္ေန႔ည ၇ း ၃၆ တြင္စကၤာပူခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔ဆင္းသက္ခဲ့ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀ န္ႀကီး Ong Ye Kung

 

ကလက္ခံရရွိၿပီးသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ေျမေအာက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ SATS ၏အေအးခန္းမ်ားသို႔သယ္ယူသြားပါတယ္။ COVID-19

 

 

ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အခ်ာျဖစ္ရန္စကၤာပူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr Ong ကသ

 

တင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ေဒသတြင္းျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္အခ်က္အခ်ာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

 

ေဒသတြင္းျဖန႔္ေဝျဖန႔္ျဖဴးရန္ႏွင့္ျဖန႔္ျဖဴးရန္ကူညီနိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းရွိရန္ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္စြမ္းရည္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။ အေျခအေန

 

တည္ၿငိမ္လာေသာအခါႏွစ္ ဦး စလုံးအတြက္ ၀ ယ္လိုအားမ်ားလာလိမ့္မည္ဟုကၽြန္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။” ဟု Mr Ong က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀ န္ႀကီး Mr Ong ကေျပာၾကားရာတြင္ေဒသတြင္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က

 

 

ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကိုေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာကိုင္တြယ္ရန္အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းခံခဲ့

 

ရသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္လာမည့္ႏွစ္တြင္ကာကြယ္ေဆးမ်ားအတြက္ခန႔္မွန္းကုန္တင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ကမၻာ

 

တစ္ ၀ န္းတန္ခ်ိန္ ၆၅၀၀၀ ခန႔္ရွိသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို Changi Ready

 

TaskForce ကမည္သို႔ၾကည့္ရႈခဲ့ပုံကိုလည္း Mr Ong ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ Pfizer ကာကြယ္ေဆးသည္ -70 Degree

 

Celsius သိုေလွာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသူတို႔သိရွိလာခ်ိန္တြင္ သူတို႔သည္ေရခဲထုတ္လုပ္မႈကိုစတင္ေလ့လာခဲ့သည္။ ယေန႔ SATS သည္ေန႔

 

 

စဥ္ ၄ တန္ေလးေသာေရခဲ (၄ င္း၏ကိုယ္ပိုင္စက္႐ုံမ်ား) တြင္ထုတ္လုပ္နိုင္ ပါတယ္။ ၀ န္ႀကီးခ်ဳပ္ Lee Hsien Loong ကဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္

 

တြငစကၤာပူအာဏာပိုင္မ်ားသည္ေရာဂါကူးစက္ရန္အတြက္ Pfizer-BioNTech ကာကြယ္ေဆးကိုအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးအေနျဖင့္ဒီဇင္

 

ဘာလကုန္အထိ ေရာက္ရွိမည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားတင္ပို႔မႈကိုဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္စကၤာပူနိုင္ငံ၏Phase-3 စမ္းသပ္မႈမ

 

စတင္မွီတစ္ပတ္အလိုတြင္ျဖစ္ပါတယ္။မစၥတာလီသည္တနလၤာေန႔ညေနပိုင္းတြင္ပထမဆုံးတင္ပို႔မႈေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိလာျခင္းကိုျမင္ေတြ႕

 

ရသျဖင့္၀ မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပို႔စ္ တြင္တင္ပို႔မႈတြင္ပါ၀င္သည့္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားကို ေက်းဇူး

 

 

တင္ေၾကာင္းႏွင့္စကၤာပူရွိ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈကိုကိုင္တြယ္ေသာ ၀ န္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကစတင္မိတ္ဆက္မည့္အေသးစိတ္

 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကညာလိမ့္မည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ “ဒါဟာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခက္ခဲၿပီးခက္ခဲတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါ။ ဒီသတင္းဟာစင္ကာပူ

 

လူမ်ိဳးေတြကိုဒီပြဲေတာ္ရာသီကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ အတြက္အေကာင္းျမင္ဖို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ ၀ န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီ ကေျပာပါတယ္။

 

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုလက္ခံသည့္ပထမဆုံးနိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္စကၤာပူနိုင္ငံ လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ Pfizer-BioNTech

 

ကာကြယ္ေဆးကိုအတည္ျပဳၿပီးေသာအျခားနိုင္ငံမ်ားမွာၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ကေန

 

ဒါတို႔သည္ကာကြယ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ေရွ႕တန္းႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္

 

မႈ ၀ န္ထမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာအႏၲရာယ္အႀကီးမားဆုံးသူမ်ားအား ဦး စားေပးသြားမည္ဟုမစၥတာလီ

 

ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၎ေနာက္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေကာ္မတီက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အကုန္တြင္က်န္ရွိေသာလူ ဦး

 

ေရကိုကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ႏွင့္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဆႏၵရွိသူတိုင္းအားကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အဆိုျပဳထားသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္

 

လက္ရွိေရရွည္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုအခမဲ့ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာလီကသူႏွင့္သူ၏ ၀ န္ႀကီးအဖြဲ႕ ၀ င္လုပ္ေဖာ္

 

ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ လုံျခဳံသည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းလူတိုင္းအားျပသရန္ေစာေစာစီးစီးကာကြယ္ေဆးထိုးလိမ့္မည္

 

ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ Pfizer-BioNTech ကာကြယ္ေဆးအတြက္ ၂၁ ရက္ျခား။ ႏွစ္ႀကိမ္ထိုးရန္လိုပါတယ္။ Moderna ႏွင့္ Sinovac တီထြင္

 

ခဲ့သည့္သူမ်ားအပါအ ၀ င္အျခားအလားအလာရွိေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ားကို

 

လည္းစကၤာပူကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီး Pfizer ႏွင့္ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ BioNTech တို႔တီထြင္ခဲ့ေသာ ကာ

 

ကြယ္ေဆးသည္ထိေရာက္မႈႏႈန္းမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အားနည္းေသာကိုယ္ခံအားစနစ္ရွိသူမ်ားႏွင့္

 

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္သူမ်ားသည္ဤအုပ္စုမ်ားရွိေဘးကင္းလုံျခဳံမႈႏွင့္ထိေရာက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုယခုအခ်ိန္အထိမရရွိနိုင္ေသးေပ။

 

ထို႔အျပင္က်န္းမာေရးသိပၸံအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (HSA) ကခႏၶာကိုယ္တြင္းတုန႔္ျပန္မႈလြန္ကဲမႈျဖစ္ပြားျခင္း (သို႔) ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္မတည့္မႈတုံ႔ျပန္မႈ

 

မ်ားလ်င္ျမန္စြာစတင္ျခင္းရွိသူမ်ားသည္ Pfizer-BioNTech ကာကြယ္ေဆးကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအျဖစ္ ေဆးထိုးမခံသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Credit

 

About the author

admm